Êîíñóëüòàöèÿ:
+38(066)741-45-67
Íàïèñàòü íàì
Íîâîñòè
05.10.2016 . , 01
Jabulani Theodore 1 place WCF ring junior and kittens and best Kitten!!!!!  

20.09.2016
17-18.09.2016 WCF ELLY MAGIC ELITE n 03 ( ., ., 2 CACP, Nom Bis WCF Ring Kitten 7 Place ( 20 .)!!!!

Barbi Magic Elite
Äàòà ðîæäåíèÿ: 15.05.2016
Ïîðîäà:
Îêðàñ: ABY o
Ïîë:
AURUM MAGIC ELITE
Äàòà ðîæäåíèÿ: 15.04.2016
Ïîðîäà:
Îêðàñ: ABY n
Ïîë:
ARGENTUM MAGIC ELITE
Äàòà ðîæäåíèÿ: 15.04.2016
Ïîðîäà:
Îêðàñ: ABY n
Ïîë:
ELLY
Äàòà ðîæäåíèÿ: 10.04.2016
Ïîðîäà: DRX
Îêðàñ: N03
Ïîë:
Orlando Magic Elite
Äàòà ðîæäåíèÿ: 08.09.2015
Ïîðîäà: DRX
Îêðàñ: N
Ïîë:
oskar magic elite
Äàòà ðîæäåíèÿ: 08.09.2015
Ïîðîäà: DRX
Îêðàñ: d 03
Ïîë:
Oliver Magic Elite
Äàòà ðîæäåíèÿ: 08.09.2015
Ïîðîäà: DRX
Îêðàñ: e
Ïîë:
Divina Magic Elite
Äàòà ðîæäåíèÿ: 01.09.2015
Ïîðîäà: DRX
Îêðàñ: f
Ïîë:
GERI SOUL HOLIDEY
Äàòà ðîæäåíèÿ: 03.03.2015
Ïîðîäà: DRX
Îêðàñ: D23
Ïîë:
GEME-BOY SOUL HOLIDEY
Äàòà ðîæäåíèÿ: 03.03.2015
Ïîðîäà: DRX
Îêðàñ: D23
Ïîë:
GERAKL SOUL HOLIDEY
Äàòà ðîæäåíèÿ: 03.03.2015
Ïîðîäà: DRX
Îêðàñ: D23
Ïîë:
Riko Magic Elite
Äàòà ðîæäåíèÿ: 30.11.2014
Ïîðîäà: DRX
Îêðàñ: n 23
Ïîë:
Radja Magic Elite
Äàòà ðîæäåíèÿ: 30.11.2014
Ïîðîäà: DRX
Îêðàñ: n 23
Ïîë:
Ronaldu Magic Elite
Äàòà ðîæäåíèÿ: 30.11.2014
Ïîðîäà: DRX
Îêðàñ: a 23(09)
Ïîë:
Riana Magic Elite
Äàòà ðîæäåíèÿ: 30.11.2014
Ïîðîäà: DRX
Îêðàñ: f23
Ïîë:
Frederik Magic Elite
Äàòà ðîæäåíèÿ: 23.07.2014
Ïîðîäà: DRX
Îêðàñ: n
Ïîë:
Felix Magic Elite
Äàòà ðîæäåíèÿ: 23.07.2014
Ïîðîäà: DRX
Îêðàñ: d 23
Ïîë:
Flammy Magic Elite
Äàòà ðîæäåíèÿ: 23.07.2014
Ïîðîäà: DRX
Îêðàñ: f
Ïîë:
Villi Soul Holidey
Äàòà ðîæäåíèÿ: 15.07.2014
Ïîðîäà: DRX
Îêðàñ: n 23
Ïîë:
Vilson Soul Holidey
Äàòà ðîæäåíèÿ: 15.07.2014
Ïîðîäà: DRX
Îêðàñ: n 23
Ïîë:
Vanessa Soul Holidey
Äàòà ðîæäåíèÿ: 15.07.2014
Ïîðîäà: DRX
Îêðàñ: f 23
Ïîë:
Ãëàâíàÿ | Î ïèòîìíèêå | Íàøè êîòÿòà | Êîòû è êîøêè | Î ïîðîäå | Íàøè äðóçüÿ | Êîíòàêòû